W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Medycyna Polska projektu powstało Centrum Zintegrowanej Opieki -informacja i wsparcie prawne i psychologiczne z siedzibą w Poznaniu.

Projekt realizowany jest od 1 listopada do 2016 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie włączenia społecznego poprzez ułatwianie dostępu 100 seniorom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności.

Uczestnicy projektu korzystają z telefonów komórkowych wyposażonych w tzw. „przycisk życia” dzięki któremu,  w momencie zagrożenia życia lub zdrowia mogą nacisnąć guzik w celu połączenia się z teleopiekunem, którego zadaniem będzie ocena sytuacji i reakcja pomocowa – wezwanie sąsiada lub innej osoby posiadającej klucz do mieszkania podopiecznego, wezwanie służb medycznych lub innych. Telefony będą wyposażone w kartę SIM z wykupionym abonamentem na czas trwania projektu zapewniającym bezpłatne połączenia.
Projekt  integruje 3 typy działań: opiekę medyczną, usługi opiekuńcze i aktywizację, na który składają się m.in. wsparcie Asystenta opracowującego Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia; usługi opiekuńcze, opieka medyczna, pielęgniarska, rehabilitacyjna – usługi te będą miały charakter interwencyjny i będą funkcjonowały na zasadzie doraźnie działającego pogotowia i w miarę możliwości będą zastępowane lub uzupełniane usługami z obecnie istniejących systemów. Oferta Centrum Zintegrowanej Opieki skierowana będzie głównie do osób przewlekle i obłożnie chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się na listach oczekujących na przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach ostrego oddziału szpitalnego, natomiast powoduje występowanie poważnych deficytów w samoopiece uniemożliwiając im niezależne, samodzielne funkcjonowanie w swoich domach. Działaniami zostaną również objęci pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielne. Osoby te wymagają codziennej, a nieraz i całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki, pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Usługi opiekuńcze świadczone będą przede wszystkim, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Dodatkowo, ponieważ opieka nad seniorami, w tym chorymi i poważnie chorymi opiera się głównie na najbliższych i rodzinie, tworząc model wsparcia i opieki dla osób starszych uwzględniliśmy również potrzeby i oczekiwania opiekunów faktycznych osób starszych, którzy potrzebują rozwiązań umożliwiających im opiekę. I do nich też kierujemy część działań.Grupą docelową będą również władze samorządów lokalnych, instytucje pomocy i integracji społecznej, lokalne organizacje pozarządowe, społeczności lokalne oraz inne podmioty działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób starszych, zależnych.