Opis produktu

Miasto Zdrowia – całkowicie skomputeryzowany system opieki zdrowotnej, na który składają się z wzajemnie połączone aplikacje i systemy informatyczne. Jest skutecznym narzędziem do realizacji polityki zdrowotnej. Jednocześnie skupia się na mieszkańcach jako odbiorcach usług.  Aby miasto zdrowia mogło funkcjonować sprawnie niezbędne jest budowanie partnerstw w celu opracowania i wdrożenia innowacji w opiece zdrowotnej, rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań wspierających procesy leczenia za pomocą platformy OSOZ, podniesienie roli technologii informatycznych w sektorze medycznym, edukacja społeczności medycznej w dziedzinie e -Zdrowie, wysiłki zmierzające do popularyzacji pacjentów platformy OSOZ (dbając o zdrowie w zgodzie z OSOZ) rozwój technologii informatycznych w medycynie poprzez badania. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb beneficjenci i dostawców, tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju i wdrażania innowacji w dziedzinie zdrowia poprawi jakość i długość życia.